Faculty

  1. Dr. Jyotsna Pandit
  2. Dr. Pradeep Kumar
  3. Dr. Ishwar Singh
  4. Dr. Suneeta Chaudhary
  5. Mr. Sarvesh Kumar Mishra